Privacyverklaring

Introducerende bepalingen
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.varitex.com.

Op deze website vindt u informatie over Varitex en de producten van Varitex. Tevens kunt u adressen vinden, waar onze producten verkocht worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Varitex B.V. verzamelt geen gegevens via de website.Varitex B.V. vermeldt adresgegevens van leveranciers, welke Varitex producten verkopen. Hieronder vindt u een overzicht van de adresgegevens:

  • Naam
  • Straat en Huisnummer
  • Postcode en Plaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Deze gegevens worden opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden binnen de EU opgeslagen.

Sollicitanten
Varitex B.V. plaatst vacatures op haar website. In de vacature wordt aangegeven hoe de sollicitant kan reageren op de vacature. Dit vindt niet plaats via de website, maar via email of brief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Varitex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Zodat belangstellenden verkoopadressen kunnen vinden van de Varitex producten. Met als grondslag: Noodzakelijk voor sluiten of uitvoeren overeenkomst met betrokkene.
  • In het geval van sollicitanten om te komen tot een arbeidsovereenkomst.


Bewaartermijn

Varitex B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Zo lang leverancier Varitex producten verkoopt.
  • Tot 1 jaar na het stoppen van verkopen van Varitex producten.
  • Gegevens van sollicitanten. Van de sollicitant, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst en 7 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Van de sollicitanten, waarmee geen arbeidsovereenkomst wordt aangegeaan, gedurende de sollicitatieprocedure.


Delen van gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Varitex B.V.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Varitex B.V..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Varitex B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging
Varitex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via rob.walstra@varitex.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van dit recht, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar rob.walstra@varitex.nl. Varitex B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Varitex B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Varitex B.V.
Zijlweg 103-105
2013 DE Haarlem

T: 0031 (0)23 5319317
F: 0031 (0)23 5326000
E: info@varitex.nl

Rob Walstra is de Functionaris Gevensbescherming van Varitex B.V.. Hij is te bereiken via rob.walstra@varitex.nl of bovengenoemd telefoonnummer.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 11 april 2018.