Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over u als persoon, zoals naam, adres, en e-mailadressen. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse uitvoeringswetgeving over persoonsgegevens.

 

I. CONTACTGEGEVENS

1. Bedrijfsgegevens

Varitex B.V.
Zijlweg 103-105
2013 DE Haarlem

Tel: +31 (0)23 53 19 317
Fax: +31 (0)23 53 26 000
E-mail: info@varitex.nl

Tenzij hier anders wordt vermeld, is Varitex B.V. bij het verwerken van uw persoonsgegevens zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

2. Contactpersoon gegevensbescherming

Dit zijn de contactgegevens voor gegevensbescherming:

Varitex B.V.
- contactpersoon voor gegevensbescherming -
Zijlweg 103-105
2013 DE Haarlem

Tel: +31 (0)23 53 19 317
Fax: +31 (0) 23 53 26 000
E-mail: privacy@varitex.nl

3. Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit die voor ons bedrijf bevoegd is, is Autoriteit Persoonsgegevens.

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Tel: +31 (0)88 1805 250
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

II. OVER UW PERSOONSGEGEVENS

Hieronder lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken. Dat hangt natuurlijk af, van de relatie die u met ons heeft. Daarom is er onderscheid gemaakt in verschillende categorieën.

Klanten, leveranciers en zakelijke relaties inclusief contactpersonen
Van klanten, leveranciers en zakelijke relaties inclusief hun contactpersonen kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW nummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Bankrekeningnummer


In geval van bestellingen:

 • Patiëntnaam
 • Patiënt geboortedatum
 • Opgemeten maten (bij een maatkous)
 • BSN nummer (in geval van Lympha Press product welke gedeclareerd moet worden bij de Zorgverzekeraar)
 • Behandelplan (in geval van Lympha Press product welke gedeclareerd moet worden bij de Zorgverzekeraar)


In geval van contactpersoon gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht


Deze gegevens worden niet gedeeld met externe partijen, behalve eventueel met andere bedrijven binnen ons concern Lohmann & Rauscher en zorgverzekeraars.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende zakelijke doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het sluiten van een overeenkomst;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


De grondslag daarvoor is:

 • De overeenkomst tussen Varitex en u of uw bedrijf; of
 • Uw toestemming.


Uw persoonsgegevens worden door Varitex B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële adminstratie voor maximaal 7 jaar;
 • De adresgegevens op de website zolang de klant Varitex producten verkoopt en tot 1 jaar na het stoppen met verkopen van Varitex producten;
 • De patiëntmaten gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor 7 jaar na laatste bestelling in verband met herhaalbestellingen;
 • Lympha Press bestellingen met het BSN nummer en behandelplan worden door ons niet digitaal opgeslagen, maar ingevoerd in Vecozo het declaratiesysteem van de Zorgverzekeraars;
 • De betreffende fysieke documenten van de Lympha Press bestellingen met het BSN nummer en behandelplan gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 15 jaar na laatste bestelling.


Bezoekers van ons pand

Als u ons pand bezoekt, dan kunnen wij van u de volgende gegevens verwerken:

 • Naam, tel.nr. en e-mailadres;
 • Aard van uw bezoek (bijv.: de persoon met wie u een afspraak had);
 • Kenteken van uw auto (als u gebruik maakt van de parkeervergunning).


Wij delen uw gegevens niet met derden. Een uitzondering is eventueel een beveiligingsbedrijf c.q. de politie of brandweer, in geval van een alarmmelding en/of onderzoek naar een wetsovertreding.

Uw naam en contactgegevens bewaren wij, zodat wij weten wie er in ons pand aanwezig zijn. Dit is belangrijk in geval een calamiteit plaatsvindt. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken, in geval er sprake is van een beschadiging, vermissing of diefstal. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is:

 • Ons gerechtvaardigd belang om op de hoogte te zijn van alle aanwezigen in ons bedrijfspand en om alle aanwezige personen en eigendommen te kunnen beveiligen.


Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken na uw bezoek. Tenzij er een onderzoek gaande is, waarvoor de gegevens relevant blijken te zijn. Dan bewaren wij de gegevens zolang het onderzoek loopt.

Sollicitanten

Als u solliciteert bij Varitex, dan kunnen wij van u de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, tel.nr.;
 • C.V., motivatiebrief;
 • Referenties, getuigschriften;
 • Eventueel de in- en output van een afgenomen assessment.


Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven, m.u.v. een bedrijf dat ons helpt bij het maken van onze beoordeling, zoals een recruitmentbureau. Het kan zijn dat wij uw gegevens ook juist via zo'n bureau hebben ontvangen.

Wij gebuiken uw gegevens om uw sollicitatie te registreren en te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor de functie. Als er een assessment kan worden afgenomen, wordt dit in de vacaturetekst vermeld. De grondslag voor deze verwerking is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase); of
 • Uw toestemming.


Binnen vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens weer gewist, tenzij wij uw toestemming hebben ontvangen om deze langer te bewaren (voor eventueel toekomstige functies). Treedt u bij Varitex in dienst, dan gebuiken wij uw gegevens natuurlijk om de arbeidsovereenkomst op te stellen. Stuurt u een open sollicitatie, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

Website bezoekers

Als u onze website bezoekt (www.varitex.com), dan verwerken wij geen gegevens van u. Wij maken geen gebuik van cookies, waarmee persoonsgegevens worden vastgelegd.

Delen van uw persoonsgegevens

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen toegang tot uw gegevens, als dit noodzakelijk is voor het realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen. Naast de hierboven reeds genoemde externe partijen, kunnen wij uw gegevens ook delen met:

 • Bedrijven die ons ondersteunen bij IT-toepassingen of onderhoud;
 • (financieel) Administrateur / accountant;
 • Bedrijven die ondersteunen bij archivering en documentvernietiging;
 • Openbare instanties (bijv. de Belastingdienst) voor zover wij wettelijk verplicht zijn daartoe.


Wij zorgen voor goede afspraken met deze partijen t.a.v. de bescherming van uw persoonsgegevens. Tot slot kunnen wij gegevens delen met externe partijen, waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU of buiten EER (zogenoemde derde landen) vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor realiseren van de hierboven genoemde doelstellingen. Of, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, u ons instemming verleende. Als gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in een derde land, moeten deze door middel van schriftelijke instructies of door middel van een andere overeenkomst (meer bepaald een overeenkomst, die gebaseerd is op de Europese modelcontractbepalingen) ertoe worden verplicht, het binnen de EU voorgeschreven niveau van gegevensbescherming na te leven.

Duur van de opslag

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het behalen van het doel, waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Voor zover mogelijk is hierboven aangegeven welke termijnen wij daarbij hanteren.

Het kan zijn dat wij gegevens toch langer moeten bewaren dan hierboven aangegeven. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Naleving van wettelijke bewaartermijnen. Denk bijvoorbeeld aan de financiële administratie, die 7 jaar  bewaard moet worden.


III. UW RECHTEN

Ten overstaan van ons heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie of verwijdering;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op verzet tegen de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens.


Wilt u gebruik maken van uw rechten, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de contactpersoon Gegevensbescherming via privacy@varitex.nl. Varitex B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over hoe wij omgaan met uw persoosngegevens? Of wilt u een klacht melden daarover? Neem dan contact op met de contactpersoon Gegevensbescherming via privacy@varitex.nl. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op te lossen. Komen wij er desondanks niet uit, dan kunt u tevens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

IV. BEVEILIGING

Varitex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzging tegen te gaan. Zo hebben wij o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die werken onder gezag van Varitex B.V. zijn gebonden aan geheimhouding t.a.v. uw persoonsgegevens;
 • Deze personen zijn ook voorgelicht over het belang van goede beveiliging van persoonsgegevens;
 • Voor alle laptops en andere gegevensdragers hanteren wij een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We maken regelmatig back-ups van de informatie op onze systemen, zodat persoonsgegevens niet verloren kunnen gaan;
 • We testen en evalueren regelmatig of onz beveiliging nog up-to-date is.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersoon Gegevensbescherming via privacy@varitex.nl.

V. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 25 november 2019.